Global searching is not enabled.
ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

กิจกรรมเครือข่าย


ประชุมการขับเคลื่อน ระบบการเรียน STAR STEMS

13 กรกฎาคม 61

ประชุมการขับเคลื่อน ระบบการเรียน STAR STEMSเพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตร ด้านการสร้างพลเมืองดี ความมั่นคง ความสุจริต ด้านอาชีพ รวมถึง พัฒนาการศึกษาสามจังหวัดชายแดนใต้ เพื่อพัฒนาคนไทย ให้สร้างชาติด้วยกระบวนการคิดบูรณาการพัฒนาคนไทยให้เป็น คนดี มีวินัย รักภูมิใจในความเป็นไทย มีศักยภาพที่จะเชียวชาญตามความถนัด มีความรับผิดชอบ เพื่อให้เป็นกำลังสำคัญที่จะเปลี่ยนแปลงและพัฒนาประเทศชาติต่อไปอย่างยั่งยืน"

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>


good society

สุจริตไทยเข้าร่วมงาน Good Society Expo

วันที่ 9 - 11 มิถุนายน 2560 

“Good Society Expo : เทศกาลทำดีหวังผล” ชวนคนไทยทำดี หวังผล กับ “ตัวจริง” 

ภาคสังคม แก้ปัญหาการศึกษา คนพิการ ต้านทุจริต สิ่งแวดล้อม สุขภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>
AVPN Conference 2017 

8-9 มิถุนายน 2560

"เป็นงานที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบนิเวศการลงทุนทางสังคมในประเทศไทย นอกเหนือจากการที่งานนี่ได้ทำหน้าที่เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักปฏิบัติตัวจริง รวมทั้งนักลงทุนทางสังคมจากองค์กรที่มีชื่อเสียงระดับสากลยืนยันเข้าร่วมงานแล้วจำนวนกว่า 500 คน และสุจริตไทย ก็ได้เข้าร่วมงานนี้ด้วย"

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>

UNODC Regional Conference

31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2560

สุจริตไทยได้เข้าร่วมงานประชุมระดับภูมิภาคเพื่อขจัดคอร์รัปชันและส่งเสริมการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจและสังคม จัดโดย องค์การสหประชาชาติ, สำนักงาน ป.ป.ช., รัฐบาลอังกฤษและออสเตรเลีย

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>


สุจริตไทย-งานภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา

31 มกราคม พ.ศ.2560

" งานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ จัดโดยภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา ร่วมกับ อบจ.เชียงใหม่ "

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>กิจกรรมวันเด็ก ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ป.ป.ช.

14 มกราคม 2560

สุจริตไทย ร่วมกับ ป.ป.ช. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต ให้กับน้อง ๆ ในงานวันเด็ก"

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>


แก้ไขครั้งสุดท้าย: Wednesday, 10 November 2021, 12:50PM
บริษัทสุจริตไทย จำกัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม)
1895/60 ถนนพหลโยธิน ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ทะเบียนเลขที่ 010555903979