Global searching is not enabled.
ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

สมัครเป็นเครือข่าย


"...ร่วมสร้างสังคมไทยให้โปร่งใส 

และเป็นธรรมกับสุจริตไทย โดยไม่มีค่าใช้จ่าย.."

_____________________________________________________________________


3 ขั้นตอนวิธีการร่วมเป็นเครือข่ายกับสุจริตไทย

1. แจ้งความประสงค์ในการประกาศตนเป็นเครือข่ายสุจริตไทยที่นี่ >> คลิก <<

2. จัดกิจกรรมประกาศความร่วมมือกับสุจริตไทย (แบบ online หรือ ที่หน่วยงานของท่าน) เพื่อเผยแพร่ในสื่อ social  

3. สนับสนุนให้สมาชิกในองค์กรของท่านเข้าเรียนหลักสูตรสุจริตไทยได้ที่ www.Thaihonesty.org


เครือข่ายสุจริตไทย เครือข่ายสุจริตไทย เครือข่ายสุจริตไทย เครือข่ายสุจริตไทย

องค์กรจะได้อะไร?  จากการร่วมเป็นเครือข่ายสุจริตไทย 

1. ประกาศและแสดงเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น อย่างเป็นรูปธรรม

2. เพิ่มคะแนน ITA (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ตัวชี้วัดที่ 10 (การป้องกันการทุจริต) 

ของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

3. ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น ในองค์กร

4. ส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร ในการสนับสนุนกิจกรรมที่ช่วยให้สังคมโปร่งใสและเป็นธรรม


บุคลากรจะได้อะไร?  จากการร่วมเป็นเครือข่ายสุจริตไทย 

1. ได้เรียนรู้วิธีแยกแยะ และการป้องกันตัวเองจากเหตการณ์ทุจริต  

2. สร้างทัศนคติ และจิตสำนึกของการทำงานและดำเนินชีวิตด้วยความสุจริต


ร่วมเป็นเครือข่ายสุจริตไทย

ร่วมเป็นเครือข่ายสุจริตไทย

สุจริตไทย

รายนามองค์กรเครือข่ายสุจริตไทย  

แก้ไขครั้งสุดท้าย: Monday, 14 February 2022, 10:16PM
บริษัทสุจริตไทย จำกัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม)
1895/60 ถนนพหลโยธิน ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ทะเบียนเลขที่ 010555903979