Global searching is not enabled.
ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

อบรม เสวนา


อบรมกับสุจริจไทย


ความรู้ ความเข้าใจในความสุจริต และค่านิยมความสุจริต 

ให้เกิดขึ้นในทุกสังคม ทั้งในส่วนบุคคล และในระดับองค์กร

' กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย '

20 ธันวาคม 2561

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>
สัมมนาพัฒนาเครือข่ายเพื่อส่งเสริมความตระหนักด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

' นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย '

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  25 ตุลาคม 2561

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>

การเสวนา Talk about your future – Work and Education 4.0

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (40 ท่าน )

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>

 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม

ด้านการป้องกันการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

15-17  พฤษภาคม 2560

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>โครงการพัฒนาคณาจารย์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 

2 พฤษภาคม 2560 (95 ท่าน)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>


โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “สุดยอดเทคนิคการสอนสมัยใหม่”
สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

28 เมษายน 2560 (24 ท่าน)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>
 

โครงการอบรมสัมมนาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

'ความสุจริตกับตำรวจไทย'
31 มีนาคม 2560 (จำนวน 40 ท่าน)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>


อบรม “สุจริตไทย” พนักงานในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์

กลุ่มบริษัท พรีเมียร์
25 พฤศจิกายน 2559 (จำนวน 100 ท่าน)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>
PTT CG Camp ปี 3

'ตามรอยเท้าพ่อ'
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 
18 พฤศจิกายน 2559 (จำนวน 40 ท่าน)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>


    


__________________________________


" ปลูกจิตสำนึก และให้ความรู้ ร่วมกระตุ้นให้ตระหนักถึงความน่ากลัวในการกระทำทุจริต

และให้แนวทางในการดำเนินชีวิตที่เหมาะสม เพื่อจะไม่กระทำการคอร์รัปชัน "

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปลูกฝั่งความรู้ ความเข้าใจ ด้านคอรั่ปชัน ให้กับเหล่า นักเรียน นักศึกษา 

เพื่อให้เด็กๆ เหล่านั้นได้เติมโตอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ให้มีนิสัยคดโกงในสังคม


สนับสนุนสุจริตไทย

อบรมสุจริตไทย

แก้ไขครั้งสุดท้าย: Wednesday, 1 December 2021, 6:24PM
บริษัทสุจริตไทย จำกัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม)
1895/60 ถนนพหลโยธิน ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ทะเบียนเลขที่ 010555903979