Global searching is not enabled.
ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

สนับสนุนโครงการเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในรายการเสวนา 'สุจริตไทย' (Facebook Live)


“... ไม่มีใครได้ประโยชน์จากการทุจริต คอรัปชั่น

 ความรู้ ความเข้าใจ จิตสำนึกสุจริต 

จะเป็นเกราะป้องกันการการทุจริตคอร์รัปชันที่ยั่งยืน...”


รายการเสวนา 'สุจริตไทย' (Facebook Live) จัดขึ้นเพื่อ....

- ให้ความรู้กับสังคม วิเคราะห์ เหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคมตามแนวทางสุจริตไทย 

- ร่วมเผยแพร่กิจกรรมดีๆ เรื่องราวของคนดีๆ ให้สังคมได้รับรู้ 

- สร้างมุมมอง แนวคิด ทัศนคติ สร้างสรรค์สังคมโปร่งใส


ภาพร่วมรายการสุจริตไทย Live ในปี 2564 


กลุ่มผู้รบชมรายการ LIVE ผู้ดำเนินรายการ


รวมสนับสนุนรายการ Facebook  Live แฟนเพจสุจริตไทย

ที่นำความรู้ ความเข้าใจด้านคอรั่ปชั่น และถกเรื่องราวประเด็นต่าง ๆ ด้านคอรั่ปชั่นให้กระจ่างแจ้งไปด้วยกันlive สุจริตไทย

ร่วมสนุบสนุนเฟสบุ๊คไลฟ์สุจริตไทย


รายนามผู้สนับสนุน

ผู้สนับสนุนสุจริตไทย ผู้สนุบสนุนสุจริตไทย ผู้สนับสนุนสุจริตไทย ผู้สนับสนุนสุจริตไทยแก้ไขครั้งสุดท้าย: Tuesday, 30 November 2021, 2:17PM
บริษัทสุจริตไทย จำกัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม)
1895/60 ถนนพหลโยธิน ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ทะเบียนเลขที่ 010555903979