UNODC Regional Conference

สุจริตไทยได้เข้าร่วมงานประชุมระดับภูมิภาคเพื่อขจัดคอร์รัปชันและส่งเสริมการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจและสังคม จัดโดย องค์การสหประชาชาติ, สำนักงาน ป.ป.ช., รัฐบาลอังกฤษและออสเตรเลีย