Global searching is not enabled.
Skip to main content

เกี่ยวกับสุจริตไทย


"... สุจริตไทย  ก่อตั้งโดยกลุ่มคนที่มีเป้าหมายเดียวกันในการเสริมสร้าง คุณธรรมความสุจริต และความซื่อสัตย์

ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และเป็นธรรม ในทุกหน่วยของสังคม 
ตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับองค์กร จนถึงระดับสากล เพื่อความสำเร็จที่มั่นคงและยั่งยืน..."


พันธกิจของสุจริตไทย

1. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในความสุจริต และค่านิยมความสุจริตให้เกิดขึ้นในทุกสังคม ทั้งในส่วนบุคคล และในระดับองค์กร
2.
พัฒนาเครื่องมือสร้างองค์ความรู้สุจริต
3.
สร้างเครือข่ายสุจริตไทยทั้งในระดับประเทศและในระดับสากล


การดำเนินงานของสุจริตไทย

1.   พัฒนาองค์ความรู้ - โดยการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะกับบุคคลในทุกเพศทุกวัยทุกระดับ ทุกองค์กร

2.  สร้างเครือข่าย - โดยการสนับสนุนและส่งเสริมค่านิยมและความคิดคุณธรรมความสุจริต ให้เกิดความเข้มแข็งในระดับบุคคลและแข็งแรงขึ้นในระดับประเทศ


'...แนวคิด...

ไม่มีใครได้รับผลประโยชน์จากการคอรัปชั่น

แต่ความจริงแล้ว  !! 

ผู้ที่ทำการคอร์รัปชั่นอาจคิดว่าตนเองได้รับผลประโยชน์ 
ผลของการคอร์รัปชั่น คือ ความเลวร้ายของสังคม สังคมที่เราอยู่จะรับผลนั้นโดยตรง 
เราซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสังคมก็จะได้รับผลนั้นแน่นอน

--

ผลโดยตรง

การใช้ชีวิตอยู่อย่างหวาดระแวง อาจถูกดำเนินคดี เสียทรัพย์ เสียอิสรภาพ เสียชื่อเสียง

ผลต่อสังคม

การคอร์รัปชั่นเป็นบ่อเกิดของการละเมิดสิทธิมนุษยชน อาชญากรรมและความรุนแรง รวมถึงเศรษฐกิจของประเทศ


--

อาวุธที่ใช้ปราบ คอร์รัปชั่น ที่ได้ผลดีที่สุด คือ ข้อมูล และความรู้ 

 

'...ขั้นตอนแรกของการป้องกันคอร์รัปชั่น คือ  การเรียนรู้เรื่องราวของการคอร์รัปชั่น ...'


หลักสูตร “สุจริตไทย”

เป็นแนวทางหนึ่งในการป้องกัน และปรามปราบการคอร์รัปชันที่ต้นเหตุ เป็นการปลูกจิตสำนึก การให้ความรู้ การกระตุ้นให้คนกลัว การกระทำทุจริต และให้แนวทางในการดำเนินชีวิตที่เหมาะสม เพื่อจะไม่กระทำการคอร์รัปชัน 
ดังนั้น หลักสูตร “สุจริตไทย” จึงได้รับการวิจัย และจัดทำขึ้นโดยได้รับความร่วมมือของนักวิชาการ อาจารย์ครู และองค์กรต่างๆ ที่เห็นความสำคัญของปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทย เพื่อให้เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ใช้ต่อต้านคอร์รัปชั่น ทั้งนี้ หลักสูตร"สุจริตไทย" ได้รับการสนับสนุนจาก มูลนิธิเพื่อคนไทย และกองทุนรวมคนไทยใจดี (BKIND)


ข้อมูลหลักสูตร “สุจริตไทย”

ลักษณะของหลักสูตร เป็นบทเรียนแบบออนไลน์ ใช้เวลาเรียนประมาณ 30-60 นาที โดยมีเนื้อหาแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ

          ส่วนที่ 1 บทเรียน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในพฤติกรรมมนุษย์ที่เสี่ยงต่อการคอร์รัปชัน
          ส่วนที่ 2 กรณีศึกษา ใช้กรณีจริงที่มีคำตัดสินจนถึงที่สุดแล้ว เพื่อเป็นการศึกษา และเป็นข้อคิด
          ส่วนที่ 3 การสอบ ใช้การสมมุติเหตุการณ์ เพื่อทดสอบความเข้าใจ พร้อมมีเฉลยเพื่อเป็นแนวทางของผู้เรียน ให้นำไปปรับใช้เมื่อเผชิญปัญหาจริง

แบบทดสอบจะทำให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์ว่า การกระทำ ดังกล่าวนั้น ผิด หรือ ถูก โดยเมื่อผู้เรียนตอบถูกทุกข้อถึงจะสอบผ่าน ซึ่งผู้เรียนจะได้รับเกียรติบัตรจาก หลักสูตรทันทีจากระบบกรณีที่สอบไม่ผ่าน
ระบบจะให้ผู้เรียนย้อนกลับมาตอบคำถามใหม่เพื่อเป็นทบทวน และเรียนรู้ข้อมูลเดิม ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการเรียนที่มาจากการวิจัยแล้วว่า จะเป็นการช่วยปลูกฝังชุดความคิดใหม่ให้กับผู้เรียนได้


  
      


แนวทางการจัดทำหลักสูตร

หลักสูตร"สุจริตไทย" ใช้งานวิจัยทางจิตวิทยา และบทความทางวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริต และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำหลักสูตร แบบ E-Learning ที่มีมาตรฐานทางวิชาการ

ผู้วิจัยและออกแบบหลักสูตร คือ ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ และทีมงานอาจารย์ นักวิจัยจาก มหาวิทยาลัยต่างๆ โดยการวิจัย และเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของคนไทย ด้านการคอร์รับชัน  เพื่อนำมาพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาวะทางสังคม

หลักสูตร "สุจริตไทย" 

ได้รับการรับรองจากองค์กรภาครัฐบาล และภาคเอกชนเพื่อให้เกิดความสำคัญในการเป็นกลไกหนึ่งเพื่อปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม ของสายงานต่างๆ ผ่านการเรียนรู้ หลักสูตร"สุจริตไทย" โดย หลักสูตร"สุจริตไทย" ได้รับการบรรจุเป็นหลักสูตรการเรียนรู้ของสถานศึกษา ร่วมกับโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงเรียนสุจริต ของสพฐ. และโครงการโตไปไม่โกง เป็นต้น ในส่วนของการวิจัยเป็นเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของคนไทยด้านการคอร์รัปชัน เพื่อนำมาพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาวะทางสังคม


องค์กร และ สถาบัน ที่ได้นำหลักสูตรไปใช้

 กลุ่มบริษัท พรีเมียร์

นำหลักสูตรไปใช้พัฒนาและสอบวัดความรู้พนักงาน

 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

นำหลักสูตร สร้างองค์ความรู้เฉพาะองค์กร

 สำนักงานจเรตำรวจแห่งชาติ

นำหลักสูตร สร้างองค์ความรู้เฉพาะองค์กร

 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

นำหลักสูตรสุจริตไทย ไปใช้ในการคัดเลือกยุวทูต ป.ป.ช.

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ได้รับรองให้ใช้หลักสูตรสุจริตไทยเป็นหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการ ครูของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้ก่อตั้งและที่ปรึกษาเครือข่ายสุจริตไทย

คุณ ธาดา เศวตศิลา

ทีมอำนวยการเครือข่ายสุจริตไทยStefano Gonella
สุจริตไทย
ประสานงานโครงการ สุจริจไทย blank banl


สุจริตไทยLast modified: Saturday, 21 January 2023, 3:38 PM
บริษัทสุจริตไทย จำกัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม)
1895/60 ถนนพหลโยธิน ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ทะเบียนเลขที่ 010555903979