โครงการพัฒนาคณาจารย์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โครงการพัฒนาคณาจารย์ประจำปี 2560
ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เมื่อ 2 พฤษภาคม 2560 อ.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ ได้รับเชิญไปบรรยาย ในหัวข้อ ‘ การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเทคนิคการสอนสมัยใหม่ เพื่อรองรับกับยุคสมัยและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนรู้จักเลือกใช้เทคนิค วิธีการสอน และนำความรู้จากการอบรม ไปประยุกต์ใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม  พร้อมกันนี้ได้นำเสนอหลักสูตร สุจริตไทย ซี่งเป็นหลักสูตรที่จะให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในเรื่องความสุจริต ให้แก่นักเรียนนักศึกษา ซึ่งเรียกได้ว่าเป็น นวัตกรรม เพื่อประเทศไทย ใสสะอาด อย่างแท้จริง