แนะนำสุจริตไทยในสถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร 
“สุดยอดเทคนิคการสอนสมัยใหม่” รุ่นที่ 8

ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ ได้รับเชิญให้บรรยายใน โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “สุดยอดเทคนิคการสอนสมัยใหม่” รุ่นที่ 8 ให้แก่บุคลากรสายวิชาการที่บรรจุเป็นอาจารย์ในระดับอุดมศึกษา จำนวน 24 ท่าน ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2560  ณ ห้อง 601 ชั้น 6 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ 

โดยมีวัตถุประสงค์ในการบรรยายเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และความเข้าใจ ถึงเทคนิคการสอนสมัยใหม่ เพื่อรองรับกับยุคสมัยและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนรู้จักเลือกใช้เทคนิค วิธีการสอน และนำความรู้จากการอบรม ไปประยุกต์ใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 

นอกจากนี้ ทางทีมงานได้ประชาสัมพันธ์หลักสูตรสุจริตไทยในการบรรยายครั้งนี้ด้วย โดยได้รับความสนใจจากทางผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านเป็นอย่างดี