สัมมนาพัฒนาเครือข่ายเพื่อส่งเสริมความตระหนักด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

สภาคณาจารย์ จุฬาฯ จัดสัมมนาโครงการพัฒนาเครือข่ายเพื่อส่งเสริมความตระหนักด้านความรับผิดชอบต่อสังคม นิสิตจุฬาฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารจามจุรี 4 พิธีเปิดโดย ผศ.นพ.ตุลย์ สิทธิสมวงศ์ ประธานสภาคณาจารย์ การบรรยายพิเศษเรื่อง “การเป็นผู้นำด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สำนึกสุจริต โปร่งใส ใฝ่จริยธรรม” โดย อาจารย์กอบกุล อาภากร ณ อยุธยา กรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาและเครือข่ายสุจริตไทย และ ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์