ภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา

สุจริตไทย-งานภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา

เมื่อวันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ.2560 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เชียงใหม่ ได้มีกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา ร่วมกับ อบจ.เชียงใหม่