บรรยายเชิงปฏิบัติการ @กรมสื่อสารทหาร

ความสุจริต เป็นค่านิยม และวัฒนธรรม

ที่แต่ละสังคม ชุมชน เป็นผู้กำหนด

กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ได้จัดการอบรมสัมมนาเรื่องการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในองค์กรของ กรมการสื่อสารทหาร โดยมีวัตถุประสงค์ ให้ข้าราชการของกรมการสื่อสารทหาร มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสภายในองค์กร การสร้างอุดมการณ์ จิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม และวินัยอันดีเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น มีระบบการทำงานที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ.

ในการนี้ สุจริตไทย โดย ดร.วิริยะ ฤาชัยพานิชย์ ได้รับเชิญเพื่อจัดการบรรยายเชิงปฏิบัติการ ให้กับข้าราชการจำนวน 80 ท่าน ในหัวข้อ “ความรู้ ความเข้าใจในความสุจริต และค่านิยมความสุจริต ให้เกิดขึ้นในทุกสังคม ทั้งในส่วนบุคคล และในระดับองค์กร” เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น.