ขับเคลื่อน ระบบการเรียน STAR STEMS กับศศย.

สุจริตไทยเข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อน
ระบบการเรียน STAR STEMS
กับศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์

เมื่อ 13 กรกฎาคม 61 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ดินแดง กรุงเทพ

คุณกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา ประธานเครือข่ายสุจริตไทย พร้อมด้วยคุณเพชรมงคล วัสสุวรรณ องค์กรสัมพันธ์ ได้เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อน ระบบการเรียน STAR STEMS โดยมี พล.อ.พหล สง่าเนตร อดีตสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เป็นประธานในการประชุม และอ.โกวิทย์ ทรงคุณ,ไทย,พล.ท.ทรงพล รัตนโกเศรษฐ์ ( กอ.รมน.),,อ.พงศธร พิมพะนิต,อ.พันธุ์สิทธิ์ ขลิบทอง ,(ประธาน มูลนิธิอาชีวะเวชศาสตร์ไทย),อ.โกวิท คูพะเนียด นิติกร กระทรวงศึกษาธิการ,คุณจินตนา ณัฐรินทร์ / ชมรมคนต้นคิด
,พ.อ. สมบัติ พิมพี สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง(สจว.),พ.อ.กิตติ คงสมบัติ (ศศย.)

เพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตร ด้านการสร้างพลเมืองดี ความมั่นคง ความสุจริต ด้านอาชีพ รวมถึง พัฒนาการศึกษาสามจังหวัดชายแดนใต้ เพื่อพัฒนาคนไทย ให้สร้างชาติด้วยกระบวนการคิดบูรณาการพัฒนาคนไทยให้เป็น คนดี มีวินัย รักภูมิใจในความเป็นไทย มีศักยภาพที่จะเชียวชาญตามความถนัด มีความรับผิดชอบ เพื่อให้เป็นกำลังสำคัญที่จะเปลี่ยนแปลงและพัฒนาประเทศชาติต่อไปอย่างยั่งยืน