กิจกรรม PTT CG Camp ปี 3

ปตท. เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน จึงได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรในทุกด้านอย่างทั่วถึง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประสิทธิภาพการทำงาน หรือการปลูกฝังด้านคุณธรรมจริยธรรม จึงได้เกิดเป็นกิจกรรม PTT CG Camp ปี 3 ขึ้น เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 โดยทีมงานสุจริตไทย และท่าน ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ ประธานเครือข่ายสุจริตไทย ได้ร่วมทำกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมความรู้ แนวคิด และวิธีการแก้ปัญหาการทุจริต คอร์รัปชันในองค์กรให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ของ ปตท.

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน ซึ่งมีทั้งความรู้ และความสนุกสนานอย่างมอบให้อย่างเต็มที่ และหวังว่า #สุจริตไทย จะได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาองค์กรให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนค่ะ