หลักสูตรสำหรับบุคคลทั่วไป

หลักสูตรออนไลน์ที่จัดทำสำหรับบุคคลทั่วไป

ขอต้อนรับ เข้าสู่หลักสูตรสุจริตไทย ที่นี่จะทำให้เราแยกแยะได้ระหว่าง สุจริตกับทุจริต ที่นี่จะช่วยให้เราปฏิบัติอย่างถูกต้องเมื่อต้องตัดสินใจและเราจะได้ร่วมสร้างสังคมที่เราอยากเห็นสังคมสุจริตไทย เริ่มต้นที่ตัวเราเอง

วัตถุประสงค์

เพื่อช่วยให้ผู้เรียนรู้ แยกแยะได้ระหว่าง สุจริตกับทุจริต และช่วยให้เลือกปฏิบัติอย่างถูกต้องเมื่อต้องตัดสินใจในกรณีต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน ที่ทำงาน หรือในชีวิตประจำวันและสถานการณ์ต่าง ๆ

ลักษณะหลักสูตร

เป็นหลักสูตรออนไลน์ ใช้เวลาในการศึกษาเรียนรู้ รวมประมาณหนึ่งชั่วโมง โดยผู้เรียนรู้ จะได้ อ่าน ชม และ ฟัง กรณีต่าง ๆ พร้อมศึกษา ข้อมูล หลักการ วิธีคิด วิธีปฏิบัติในกรณีต่าง ๆ โดยเฉพาะที่เสียงกับการทุจริต และมีคำถามเพื่อให้เลือกตอบเพื่อวัดความเข้าใจ โดยเมื่อผ่านการเรียนหลักสูตรนี้ ผู้เรียนรู้ จะได้รับใบประกาศนียบัตรผ่านหลักสูตร