หลักสูตรสำหรับนักเรียนนักศึกษา

หลักสูตรออนไลน์ที่จัดทำเป็นพิเศษสำหรับนักเรียนนักศึกษา

ขอต้อนรับนักเรียนนักศึกษา เข้าสู่หลักสูตรสุจริตไทย ที่นี่จะทำให้เราแยกแยะได้ระหว่าง สุจริตกับทุจริต ที่นี่จะช่วยให้เราปฏิบัติอย่างถูกต้องเมื่อต้องตัดสินใจและเราจะได้ร่วมสร้างสังคมที่เราอยากเห็นสังคมสุจริตไทย เริ่มต้นที่ตัวเราเอง

วัตถุประสงค์

เพื่อช่วยให้ผู้เรียนรู้ แยกแยะได้ระหว่าง สุจริตกับทุจริต และช่วยให้เลือกปฏิบัติอย่างถูกต้องเมื่อต้องตัดสินใจในกรณีต่าง ๆไม่ว่าจะเป็นที่สถาบันการศึกษา หรือในชีวิตประจำวัน

ลักษณะหลักสูตร

เป็นหลักสูตรออนไลน์ ใช้เวลาในการศึกษาเรียนรู้ รวมประมาณหนึ่งชั่วโมง โดยผู้เรียนรู้ จะได้ อ่าน ชม และ ฟัง กรณีต่าง ๆ พร้อมศึกษา ข้อมูลหลักการ วิธีคิด วิธีปฏิบัติในกรณีต่าง ๆ โดยเฉพาะที่เสียงกับการทุจริต และมีคำถามเพื่อให้เลือกตอบเพื่อวัดความเข้าใจโดยเมื่อผ่านการเรียนหลักสูตรนี้ ผู้เรียนรู้ จะได้รับใบประกาศนียบัตรผ่านหลักสูตร