หลักสูตรสำหรับข้าราชการ

ขอต้อนรับ ผู้มีเกียรติทุกท่าน
เข้าสู่หลักสูตร สุจริตไทย สำหรับ ข้าราชการ บทเรียนนี้ใช้เวลาเรียนประมาณ 30-60 นาที
เพื่อพัฒนา ความรู้ และแนวทาง สู่การเป็น ข้าราชการสุจริต ซึ่งจะช่วยให้ทุกท่านมีเกียรติ และก้าวหน้าในอาชีพได้อย่างมั่นคง”

โดยมีเนื้อหาแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ
บทเรียน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในพฤติกรรมมนุษย์ที่เสี่ยงต่อการคอร์รัปชัน
กรณีศึกษา ใช้กรณีจริงที่มีคำตัดสินจนถึงที่สุดแล้ว เพื่อเป็นการศึกษา และเป็นข้อคิด
การสอบ ใช้การสมมุติเหตุการณ์ เพื่อทดสอบความเข้าใจ พร้อมมีเฉลยเพื่อเป็นแนวทางของผู้เรียน ให้นำไปปรับใช้เมื่อเผชิญปัญหาจริง
แบบทดสอบจะทำให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์ว่า การกระทำ ดังกล่าวนั้น ผิด หรือ ถูก และหลังจากที่ตอบแบบทดสอบแต่ละข้อแล้ว ระบบจะเฉลยทันที
ผู้เรียนทุกคนจะต้องตอบถูกทุกข้อ ถึงจะสอบผ่าน หากกรณีที่ไม่ผ่าน ระบบจะให้ผู้เรียนย้อนกลับมาตอบคำถามใหม่เพื่อเป็นทบทวน และเรียนรู้ข้อมูลเดิม ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการเรียนที่มาจากการวิจัยแล้วว่า จะเป็นการช่วยปลูกฝังชุดความคิดใหม่ให้กับผู้เรียนได้

หลังจากเรียนและสอบจนจบหลักสูตรแล้วผู้เรียนจะได้รับเกียรติบัตรจากหลักสูตรทันทีจากระบบ