สกาวเดือน แววศรีทิม
(หลักสูตรสำหรับนักเรียนนักศึกษา)
ดวงนภา บานชื่น
(หลักสูตรสำหรับข้าราชการ)
ศมลวรรณ บัวดอก
(หลักสูตรสำหรับนักเรียนนักศึกษา)
กมลทิพย์ พันธุ์ล้วน
(หลักสูตรสำหรับนักเรียนนักศึกษา)
อภิญญา กันหาชาลี
(หลักสูตรสำหรับนักเรียนนักศึกษา)