ผู้จบหลักสูตรสุจริตไทยล่าสุด
นางสาวสุภาณี ชูศรี
(สำหรับนักเรียนนักศึกษา)
นางสาวกฤติยาภรณ์ คำรัตน์
(สำหรับนักเรียนนักศึกษา)
อักษราภัค คลังแสง
(สำหรับนักเรียนนักศึกษา)
กรณิการ์ สุทโธ
(สำหรับบุคคลทั่วไป)
นางสาวทิพย์สุดา แพงศรี
(สำหรับนักเรียนนักศึกษา)