ผู้จบหลักสูตรสุจริตไทยล่าสุด
Jatupron Yonghirun
(สำหรับนักเรียนนักศึกษา)
Bunlakit Naksneng
(สำหรับนักเรียนนักศึกษา)
ฉัตรชัย เดชจำรูญกุล
(สำหรับนักเรียนนักศึกษา)
สมประสงค์ อาจฤทธิ์
(สำหรับบุคคลทั่วไป)
Nogfern Kiki
(สำหรับนักเรียนนักศึกษา)