ผู้จบหลักสูตรสุจริตไทยล่าสุด
410.06 ณัฐณิชา ยืนหาญ
(สำหรับนักเรียนนักศึกษา)
ภัทราภรณ์ ชนะเกตุ
(สำหรับบุคคลทั่วไป)
MICK KNT.
(สำหรับนักเรียนนักศึกษา)
225 เจษฎาภรณ์ อภัยนอก
(สำหรับบุคคลทั่วไป)
410.20 ปฏิภาณ นามวงค์
(สำหรับนักเรียนนักศึกษา)