ผู้จบหลักสูตรสุจริตไทยล่าสุด
ขวัญตา พรมลี
(สำหรับบุคคลทั่วไป)
Saranya Pliala
(สำหรับบุคคลทั่วไป)
ประภัสสร เคหะนาค
(สำหรับนักเรียนนักศึกษา)
รณทิชัย เชี่ยวตระการ
(สำหรับบุคคลทั่วไป)
Fon Naja
(สำหรับบุคคลทั่วไป)