ผู้จบหลักสูตรสุจริตไทยล่าสุด
บริหาร แก้วประสิทธิ์
(สำหรับนักการเมือง)
บริหาร แก้วประสิทธิ์
(สำหรับนักธุรกิจ)
บริหาร แก้วประสิทธิ์
(สำหรับบุคคลทั่วไป)
กนกอร สุขแถม
(สำหรับนักเรียนนักศึกษา)
ก้องภพ ยืนยง
(สำหรับนักเรียนนักศึกษา)