ผู้จบหลักสูตรสุจริตไทยล่าสุด
กมลทิพย์ บัวบรรจง
(สำหรับนักธุรกิจ)
สันนิธิ ปัญญาประทีป
(สำหรับบุคคลทั่วไป)
Anupat Permsri
(สำหรับบุคคลทั่วไป)
Anupat Permsri
(สำหรับนักเรียนนักศึกษา)
ศุทัศนันท์ สุขสุแพทยพล
(สำหรับนักธุรกิจ)